Stypendia szkolne i zasiłki szkolne 2015/2016 

 
 

WNIOSKI O STYPENDIUM SZKOLNE NALEŻY SKŁADAĆ W SAMORZĄDOWYM ZESPOLE OŚWIATY

W MIĘKINI ul. Kościuszki 41  tel. 71 7359240

w godzinach:

- Poniedziałek, wtorek, czwartek           7.30- 15.30

- środa                         od 7.30 do 17.00

- piątek                        od 7.30 do 14.00

 

Wniosek o stypendium szkolne należy złożyć w terminie do dnia 15.09.2015 r. W przypadku kolegiów nauczycielskich języków obcych, pracowników służb społecznych wniosek o stypendium szkolne należy złożyć w terminie do dnia 15.10.2015 r.

Wniosek o zasiłek szkolny można złożyć w terminie dwóch miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia losowego.

Pomoc materialna przysługuje:

a)   Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

b)  Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki- do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

c)   Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

d)  Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Pomocy materialna ma charakter socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny)

Stypendium szkolne może otrzymaćuczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Warunkiem przyznania pomocy materialnej jest zamieszkanie na terenie gminy Miękinia

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek

a)    rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia

b)    pełnoletniego ucznia

c)    dyrektora szkoły

     Stypendium szkolne może być także przyznawane z urzędu.

Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęcia edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą w szczególności; zakupu podręczników lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych;

zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju na zajęcia wych. fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę;  opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub innych zajęciach edukacyjnych.

2.Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym poprzez dokonanie zakupu podręczników, pomocy naukowych, przyborów szkolnych, stroju sportowego i innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę;

3.Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych;

4. Świadczenia pieniężnego, na warunkach art. 90d ust. 5 ustawy o systemie oświat

 

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U z 2004r. nr 256 poz.2572 ze zm.) oraz uchwała Rady Gminy Miękinia  Nr XXXVI/296/2005 z dnia 27 września 2005r w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Miękinia (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 238, poz. 3721).

 

Załączniki

oświadczenie dla rodzica.doc

Data: 2015-08-18 12:14:27 Rozmiar: 25.5k Format: .doc Pobierz

wniosek o przyznanie stypendium.doc

Data: 2015-08-18 12:14:27 Rozmiar: 87k Format: .doc Pobierz

wniosek o przyznanie zasiłku.doc

Data: 2015-08-18 12:14:27 Rozmiar: 45k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 749
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Miękinia
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Ziółkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewelina Mazurkiewicz
Czas wytworzenia: 2015-08-18 12:13:20
Czas publikacji: 2015-08-18 12:15:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak