Wyprawka szkolna 2015/2016 

 

Wyprawka szkolna 2015/2016

 

Wniosek o wyprawkę szkolną należy złożyć do dyrektora szkoły.

Termin składania wniosków w szkołach – do 7 września 2015 r.

Wszelkie informacje w sprawie uzyskania dofinansowania udzielane są w szkołach, do których będą uczęszczać uczniowie uprawnieni do otrzymania pomocy.

I. Uprawnieni uczniowie oraz kryteria jakie należy spełnić, aby otrzymać pomoc finansową:

1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego oraz     do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego - będzie udzielana uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klasy IV technikum:

1)  na podstawie kryterium dochodowego:

uczniom pochodzącym z rodzin, w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł netto zgodnie z art.5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. (Dz.U z 2015r. poz.114 i 693).                                                                                                      Zgodnie z ustawa o świadczeniach rodzinnych za dochody członków rodziny uważa się dochody osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy czyli przeciętny miesięczny dochód na członka rodziny za 2013rok.

2) poza kryterium dochodowym:

uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę przekracza kryterium dochodowe, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz. U. z 2015 r. poz. 163 i 693), tj., gdy w rodzinie występuje m.in.: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa.

2. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego, będzie udzielana uczniom:

a) słabowidzącym,

b) niesłyszącym,

c) słabosłyszącym,

d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

g) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

h) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a-g

- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - bez względu na dochód w rodzinie - uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży:

- szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia , z wyjątkiem klasy I,

- gimnazjów, z wyjątkiem klas I, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klas I, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klas I, ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem klas I i IV,

- szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych,

- liceów plastycznych.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym - pomoc w formie dofinansowania udzielana będzie również na zakup materiałów edukacyjnych. Nie dotyczy to uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do klasy I i II szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci korzystają z darmowego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji wczesnoszkolnej zapewnionego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

II. Wysokość pomocy finansowej dla uczniów w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie wynosić:

Lp.

Typ szkoły/klasa

Wysokość dofinansowania

1)

Dla ucznia: klasy III szkoły podstawowej lub klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia

do kwoty 225 zł

2)

Dla ucznia: słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww. - w klasie III szkoły podstawowej albo klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego

do kwoty 225 zł

3)

Dla ucznia: niesłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww. - w klasie III szkoły podstawowej albo w klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego*

do kwoty 770 zł

4)

Dla ucznia: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym - w klasach III, V i VI szkoły podstawowej lub klasy II i III gimnazjum, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego lub w szkole ponadgimnazjalnej

do kwoty 225 zł

5)

Dla ucznia: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym - w klasach III, V i VI szkoły podstawowej lub klasy II i III gimnazjum, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego*

do kwoty 770 zł

6)

Dla ucznia: słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww. - w klasach V i VI szkoły podstawowej, w klasach V i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub w klasach II i III ogólnokształcącej szkoły baletowej, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego

do kwoty 325 zł

7)

Dla ucznia: niesłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww. - w klasach V i VI szkoły podstawowej, w klasach V i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub w klasach II i III ogólnokształcącej szkoły baletowej, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego**

do kwoty 770 zł

8)

Dla ucznia: słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww. - w klasach II i III gimnazjum, w klasach II i III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasach II i III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub w klasach V i VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego

do kwoty 350 zł

9)

Dla ucznia: niesłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww. - w klasach II i III gimnazjum, w klasach II i III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasach II i III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub w klasach V-VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego***

do kwoty 607 zł

10)

Dla ucznia klasy IV technikum

do kwoty 445 zł

11)

Dla ucznia: słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww. - w zasadniczej szkole zawodowej

do kwoty 390 zł

12)

Dla ucznia: słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww. - w liceum ogólnokształcącym, technikum, w klasach IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasach IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, w klasach VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznym

do kwoty 445 zł

13)

Dla ucznia: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym - w klasach I i II szkoły podstawowej w przypadku, gdy nie korzysta z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji wczesnoszkolnej zapewnionego przez MEN

do kwoty 175 zł

 

* pkt. 3 i 5 - w przypadku, gdy uczeń korzysta z części podręczników do kształcenia ogólnego, niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych, kwota zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego nie może być wyższa niż 192,50 .

** pkt. 7 - w przypadku, gdy uczeń korzysta z części podręczników do kształcenia ogólnego, niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych, kwota zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego nie może być wyższa niż 308 zł.

*** pkt. 9 - w przypadku, gdy uczeń korzysta z części podręczników do kształcenia ogólnego, niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych, kwota zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego nie może być wyższa niż 303,50 zł.

III. Procedura przyznawania pomocy finansowej w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych na rok szkolny 2015/2016

  1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników (w szczególnych przypadkach również materiałów edukacyjnych) jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.
  2. Wnioski można pobrać ze strony internetowej pod adresem bip.miekinia.pl w zakładce oświata  lub będzie dostępny w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016.
  3. Do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty uprawniające do uzyskania pomocy finansowej:

>>> według kryterium dochodowego

- zaświadczenie z urzędu skarbowego lub oświadczenia o dochodzie za 2013r. każdego pełnoletniego członka rodziny,

- Jeżeli członek rodziny prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym oświadczenie o dochodzie za 2013r.

- zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego,

- jeżeli wnioskodawca ma zasądzone alimenty na rzecz dziecka(dzieci), należy dostarczyć odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasadzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem (oryginał +kopia)

- zaświadczenie od komornika o stanie egzekucji alimentów w roku 2013(jeżeli postepowanie egzekucyjne było prowadzone, a otrzymana kwota alimentów jest niższa niż ta wynikająca z wyroku) (oryginał)

- zaświadczenie (z ZUS, od pracodawcy) lub oświadczenie członków rodziny zawierające informacje o wysokości składek na i ubezpieczenie zdrowotne w roku 2013(faktycznie odprowadzonych) – (oryginał)

- oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym wszystkich członków rodziny za 2013r

 >>>W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego (słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej) do wniosku - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną,

>>>W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia poza kryterium dochodowym - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie.

4.   Informacja została sporządzona na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015r w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U z 2015r poz.938)

Dodatkowe informacje dotyczące Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. –„Wyprawka szkolna” można również znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: http://men.gov.pl/pl/finansowanie-edukacji/wyprawka-szkolna

 

Załączniki

wniosek o wyprawkę dla ucznia niepełnosprawnego.rtf

Data: 2015-08-20 12:21:32 Rozmiar: 94.58k Format: .rtf Pobierz

wniosek o wyprawkę dla ucznia poza kryterium dochodowym pop.rtf

Data: 2015-08-20 12:21:32 Rozmiar: 100.97k Format: .rtf Pobierz

wniosek o wyprawkę dla ucznia w ramach kryterium dochodowego pop.rtf

Data: 2015-08-20 12:21:32 Rozmiar: 126.41k Format: .rtf Pobierz
Liczba odwiedzin : 791
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Miękinia
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Ziółkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewelina Mazurkiewicz
Czas wytworzenia: 2015-08-20 12:20:20
Czas publikacji: 2015-08-20 12:21:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak