Informacja o modernizacji ewidencji gruntów 

 

INFORMACJA PODATKOWA

dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Miękinia w obrębach:

Białków, Błonie, Brzezina, Brzezinka Średzka, Gałów, Głoska, Kadłub, Krępice, Księginice, Lenartowice, Lutynia, Łowęcice, Miękinia, Mrozów, Pisarzowice, Prężyce, Radakowice, Wilkszyn, Wróblowice, Zabór Wielki, Zakrzyce, Źródła.

 

            Zgodnie z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.) Starosta Średzki przeprowadził na terenie Gminy Miękinia modernizację ewidencji gruntów i budynków, której celem było dostosowanie danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001r. (Dz. U. 2015r. poz. 542 z późn. zm.).         

            W związku z modernizacją ewidencji, od marca 2016r. będą dokonywane zmiany w naliczeniu podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym.

            Projekt operatu opisowo-kartograficznego, zawierający proponowane zmiany w ewidencji gruntów i budynków był wyłożony do publicznej wiadomości w siedzibie Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej w dniach od 14 października 2015r. do 3 listopada 2015r. W tym okresie uprawnione osoby mogły zapoznać się z proponowanymi zmianami, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski. Po upływie 15 dni roboczych dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków, podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informację Starosty Średzkiego z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków na obszarze ewidencyjnym Gminy Miękinia, ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego dnia 31 grudnia 2015r. poz. 6255.

            W związku z powyższym wzywa się właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miękinia do zgłaszania się do Urzędu Gminy Miękinia, ul. Kościuszki 45, 55-330 Miękinia, celem złożenia deklaracji bądź informacji podatkowych zgodnych z danymi w ewidencji gruntów i budynków obowiązującymi od dnia 1 marca 2016r. Weryfikacja wymiaru podatku będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

            Wszelkie zapytania i uwagi w kwestii wykonywanych w terenie czynności geodezyjnych należy zgłaszać wyłącznie do Starostwa Powiatowego – Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru, ul. Wrocławska 2, 55-300 Środa Śląska.

 


Liczba odwiedzin : 3564
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Miękinia
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Ziółkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Monika Dziak
Czas wytworzenia: 2016-07-13 08:18:10
Czas publikacji: 2016-07-13 08:20:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak