Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

 

 

Opis:

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego


Dotyczy:

osoby fizycznej, przedsiębiorców


Wymagane dokumenty:

wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (w załączeniu)

- 2 egzemplarze kopii mapy zasadniczej do celów opiniodawczych z zasobu geodezyjnego w skali 1:500/1:1000, a dla obiektów liniowych również w skali 1:2000 z oznaczeniem na jednej z kopii mapy granic terenu objętego wnioskiem oraz granic obszaru oddziaływania inwestycji

- pełnomocnictwo dalsze udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy

- warunki przyłączenia do sieci

- w przypadku wniosku składanego przez osobę prawną odpis aktu z Krajowego Rejestru Sądowego

- dla sieci wodociągowych – umowa z Zakładem Usług Komunalnych sp. z.o.o ul.Willowa 16- Miękini

- w przypadku inwestycji, które kwalifikują się do mogących znacząco oddziaływać na środowisko - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

w przypadku udzielenia pełnomocnictwa osobie działającej w imieniu inwestora-  pełnomocnik dołącza oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię pełnomocnictwa (art. 33 § 1 i § 3 KPA) oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo w wysokości 17 zł.

 


Podstawa prawna:

art. 52 i art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199)

art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), 


Miejsce świadczenia usług:

Urząd Gminy Miękinia 
Referat Gospodarki nieruchomościami i Planowania Przestrzennego


Termin świadczenia usług:

cały rok


Termin realizacji usługi:

30 dni od daty wpływu wniosku do urzędu, bez zbędnej zwłoki, w uzasadnionych przypadkach termin może być przedłużony


Tryb odwoławczy:

do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Wójta Gminy Miękinia w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Uwagi:

w trakcie postępowania następują uzgodnienia z różnymi jednostkami, w związku z tym może nastąpić przedłużenie terminu w załatwieniu sprawy, niezależne od tut. organu.

 

Załączniki

Wniosek - pdf

Data: 2018-05-25 08:32:22 Rozmiar: 123.83k Format: .pdf Pobierz

Wniosek - doc

Data: 2018-05-25 08:32:22 Rozmiar: 65.5k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 2884
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Miękinia
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Ziółkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Monika Śpiewak
Czas wytworzenia: 2015-05-21 11:51:24
Czas publikacji: 2018-05-25 08:32:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak