Podział nieruchomości 

 

 

Opis:

Wymagane wnioski: wniosek o o podział

Wymagane załączniki:
- Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości 
- wypis z katastru nieruchomości (do zakupienia w Powiatowym Biurze Geodezji Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym w Środzie Śląskiej, ul. Wrocławska 2)
- Kopia mapy katastralnej (do zakupienia w Powiatowym Biurze Geodezji Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym w Środzie Śląskiej, ul. Wrocławska 2)
- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jeżeli była wydana
- wstępny projekt podziału z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art 95 ustawy o gosp. nieruch.
- Pełnomocnictwo w przypadku gdy strona działa przez pełnomocnika
Pozostałe dokumenty zależnie od celu podziału:
- Protokół przyjęcia granic nieruchomościach
- Mapa z projektem podziału min. 5 egzemplarzy
- Wykaz zmian danych gruntowych

Opłaty: Ni podlega opłacie skarbowej na podst.: art. 2, ust. 1 pkt.1 lit. H ustawy z dnia 16 listopada 2006r. O opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z 2006r.)

Jednostka świadcząca usługi:
Urząd Gminy Miękinia
ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia
tel. +48 (071) 769-82-28
fax. +48 (071) 39-33-602
e-mail: urząd@miekinia.pl


Dotyczy:

wnioskodawcy, osoby fizycznej, przedsiębiorców,


Podstawa prawna:

Art.92 – 100ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Z 2010r Nr 102 poz. 651 z póżn. zm.),

art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst Dz. U. nr 98 z 2000r, poz. 1071, ze zm.),

Prawo miejscowe – Ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego


Miejsce świadczenia usług:

Urząd Gminy Miękinia Referat Gospodarki nieruchomościami i Planowania Przestrzennego


Termin świadczenia usług:

cały rok


Termin realizacji usługi:

30 dni od daty wpływu wniosku do urzędu, bez zbędnej zwłoki, w uzasadnionych przypadkach termin może być przedłużony


Tryb odwoławczy:

do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Wójta Gminy Miękinia w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Uwagi:

Zależnie od trybu podział może odbywać się jedno, lub dwuetapowo, w przypadku gdy podział odbywa się dwuetapowo procedura trwa dłużej i czas realizacji zależny jest terminu w jakim są złożone dokumenty do drugiego etapu

 

Załączniki

Wniosek - doc

Data: 2018-05-25 08:34:04 Rozmiar: 18.5k Format: .doc Pobierz

Wniosek - pdf

Data: 2018-05-25 08:34:04 Rozmiar: 32.22k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 1519
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Miękinia
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Ziółkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewelina Kosowska
Czas wytworzenia: 2015-05-21 11:55:28
Czas publikacji: 2018-05-25 08:34:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak