DT-1 podatek od środków transportowych 

 
 

Opis:

Wymagane dokumenty:
Złożenie formularza  -  Deklaracja na podatek od środków transportowych wraz z załącznikiem.
Kserokopia umowy kupna-sprzedaży lub faktura nabytego lub zbytego środka transportowego w trakcie danego roku podatkowego.

Wymagane załączniki: Nie dotyczy

Opłaty: Nie podlega opłacie skarbowej.
Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł.

Jednostka świadcząca usługi:
Urząd Gminy Miękinia
ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia
tel. +48 (071) 769-82-28
fax. +48 (071) 39-33-602
e-mail: urząd@miekinia.pl


Dotyczy:

Osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.


Podstawa prawna:

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716 z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późń. zm.)


Miejsce świadczenia usług:

Urząd Gminy Miękinia Referat Finansów i Budżetu pokój nr 302, tel. (71) 735 92 17


Termin świadczenia usług:

Deklaracje składa się do dnia 15 lutego na dany rok podatkowy lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcia obowiązku podatkowego. W razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania składa się korektę deklaracji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.


Termin realizacji usługi:

Nie dotyczy


Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje, podatek deklaratywny


Uwagi:

Podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch ratach ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

1) po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:

a) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata,

b) do dnia 15 września danego roku - II rata;

2) od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

 

Podatek od środków transportowych należy wpłacać:
- na indywidualny rachunek bankowy nadany Podatnikowi przez Gminę Miękinia,
- w przypadku Podatnika składającego deklarację po raz pierwszy, na konto bankowe Gminy Miękinia  - 12 9589 0003 0260 0101 2000 0020 


Formularz elektroniczny na ePUAP:

Link do platformy


Klauzula Informacyjna dla Interesantów Urzędu Gminy w Miękini dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Gmina Miękinia
ul. Kościuszki 41
55-330 Miękinia
tel.: 71 735 92 28

tel.: 71 735 92 64
fax: 71 733 64 00
e-mail:
urzad@miekinia.pl

 

  1. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@miekinia.pl

  1. Dane są przetwarzane w celu prowadzenia rejestru podatników podatku od środków transportowych.

  1. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym usługi nadzoru nad oprogramowaniem przetwarzającym dane.

  1. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.

  1. Dane osobowe będą przetwarzane bezterminowo.

  1. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2018r., poz. 800 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785 z późn. zm.) i przepisami do niej wykonawczymi jest obligatoryjne.

  1. Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych. Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  1. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.

 

Załączniki

Deklaracja DT-1 i załącznik DT-1/A - pdf

Data: 2016-01-04 12:16:33 Rozmiar: 754.03k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 3620
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Miękinia
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Ziółkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Monika Dziak
Czas wytworzenia: 2015-05-19 11:28:08
Czas publikacji: 2018-06-11 12:39:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak