Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

 

 

Opis:

W 2016 roku producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w dwóch terminach:
a) od 1 lutego 2016r. do 29 lutego 2016 r.
producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT lub ich kopiami, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016r.
b) od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r.
producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT lub ich kopiami, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r.

Stawka zwrotu w 2016 r. producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wynosi 1,00 zł/l.

Limit zwrotu podatku w 2016 r. wynosić będzie:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

 

Wymagane wnioski: Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (wg wzoru).

Wymagane załączniki: Faktury VAT lub potwierdzone przez upoważnionego przez Wójta pracownika Urzędu Gminy za zgodność z oryginałem ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

Jednostka świadcząca usługi:
Urząd Gminy Miękinia
ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia
tel. +48 (071) 769-82-28
fax. +48 (071) 39-33-602
e-mail: urzad@miekinia.pl


Dotyczy:

Wnioskodawca - producent rolny


Wymagane dokumenty:

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (wg wzoru). Faktury VAT lub potwierdzone przez upoważnionego przez Wójta pracownika Urzędu Gminy za zgodność z oryginałem ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.


Sposób dostarczenia dokumentów:

Osobiście, pocztą, elektronicznie.


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. Nr 52, poz.379 ze zm.)


Miejsce świadczenia usług:

Urząd Gminy Miękinia Referat Finansów i Budżetu Nr pokoju: 305 Nr tel. 71/7359255


Termin świadczenia usług:

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego składa się w terminach: - od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego, a wypłata zwrotu podatku następuje od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia; - od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia, a wypłata zwrotu podatku następuje od dnia 1 października do dnia 31 października.


Termin realizacji usługi:

Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.
Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji, następuje w terminach:

1. od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia 2016 r. – dla  wniosków o zwrot podatku akcyzowego, gdy zostały złożone w pierwszym terminie
2. od dnia 1 października do dnia 31 października 2016 r. – dla wniosków o zwrot podatku akcyzowego, gdy zostały złożone w drugim terminie,
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.


Informacje o opłatach:

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.


Tryb odwoławczy:

W terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Wójta Gminy Miękinia


Uwagi:

W przypadku wniosku składanego: - w lutym dołącza się faktury VAT za okres od 1 sierpnia do 31 stycznia; - w sierpniu dołącza się faktury VAT za okres od 1 lutego do dnia 31 lipca

 

Załączniki

Wniosek - pdf

Data: 2016-01-11 10:53:15 Rozmiar: 919.13k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 1152
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Miękinia
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Ziółkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Kyc
Czas wytworzenia: 2015-05-19 11:41:47
Czas publikacji: 2016-01-11 10:53:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak