Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

 
  

Opis:

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.


Wymagane dokumenty:

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miękinia 
Załączniki: 
1. Wniosek powinien zawierać: a. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
b. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
c. numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
d. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych; 
2. Do wniosku należy dołączyć: a. dowód uiszczenia w/w opłaty skarbowej, 
b. oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (oświadczenie powinno zawierać: firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy, oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia, podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji), 
c. kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego /aktualne/.


Sposób dostarczenia dokumentów:

Osobiście, pocztą, elektronicznie


Podstawa prawna:

Art. 9c ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.).


Termin realizacji usługi:

7 dni od daty wpływu wniosku do urzędu.


Informacje o opłatach:

Opłaty skarbowe: 
a) opłata skarbowa 50 zł za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225 poz. 1635 z późn. zm.) - część I ust. 36 pkt 9a 
b) opłata za pełnomocnictwo 17 zł.

 

Załączniki

Wniosek - doc

Data: Brak danych Rozmiar: 54.91k Format: .odt Pobierz

Wniosek - pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 198.01k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 966
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Miękinia
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Ziółkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Marlena Chałupa
Czas wytworzenia: 2015-05-21 13:12:03
Czas publikacji: 2015-05-21 13:12:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak