Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

 

 

Opis:

Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


Wymagane dokumenty:

- Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, zawierający dane, o których mowa w art. 8 ust 1 w/w ustawy (formularz w załączeniu)
- zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (niniejsze oświadczenie, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia." Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań)
- dokument potwierdzający gotowość ich odbioru przez stację zlewną 
- kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z Krajowego Rejestru Sądowego / aktualne – tzn. z ostatnich 3-ech miesięcy 
- kopia dowodu wpłaty opłaty skarbowej 

Załączniki nieobowiązkowe: - wykaz środków transportu, którymi świadczona będzie usługa wraz z ich opisem technicznym,
- kserokopia tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno-biurowe, 
- kserokopia umowy z firmą świadczącą usługi mycia i odkażania posiadanego sprzętu technicznego


Sposób dostarczenia dokumentów:

Osobiście, pocztą, elektronicznie


Podstawa prawna:

Zezwolenie wydawane na podstawie art.7 ust. 6 ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.. U z 2005 r.,  nr 236, poz. 2008 z póź. zm.).


Termin realizacji usługi:

30 dni od daty wpływu wniosku do urzędu, bez zbędnej zwłoki. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej sprawa jest załatwiana nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.


Informacje o opłatach:

Opłaty skarbowe: 
a) opłata skarbowa 107 zł za wydanie zezwolenia 
b) opłata za pełnomocnictwo 17 zł 
c) przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków zezwolenia - 50 % stawki określonej od zezwolenia (t.j. 53,50 zł)

 

Załączniki

Wniosek - doc

Data: 2018-05-24 08:23:55 Rozmiar: 68.02k Format: .odt Pobierz

Wniosek - pdf

Data: 2018-05-24 08:23:55 Rozmiar: 81.14k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 1098
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Miękinia
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Ziółkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Marlena Chałupa
Czas wytworzenia: 2015-05-21 13:13:40
Czas publikacji: 2018-05-24 08:23:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak