Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

 

 

Opis:

Wymagane wnioski: Wniosek o wydanie decyzji i środowiskowych uwarunkowaniach

Załączniki obowiązkowe (brak załącznika spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania):
- karta informacyjna przedsięwzięcia (załącznik nr 1 do wniosku) sporządzona zgodnie z art. 62a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1405 ze zm.), w 3 egzemplarzach wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych również w 3 egzemplarzach (art. 74 ust. 1 pkt 2, ust. 2),
- poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (art. 74 ust. 1 pkt 3),
- mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej (art. 74 ust. 1 pkt 3a),
- wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (art. 74 ust 1 pkt 6),
opłata skarbowa: 205,00 zł na konto Urzędu Gminy nr 12 95890003 0260 0101 2000 0020, na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2015, poz. 783 ze zm.); obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji.

opłata skarbowa: 205,00 zł na konto Urzędu Gminy nr 12 95890003 0260 0101 2000 0020, na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2015, poz. 783 ze zm.); obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji.

Jednostka świadcząca usługi:
Urząd Gminy Miękinia
ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia
tel. +48 (071) 769-82-28
fax. +48 (071) 39-33-602
e-mail: urzad@miekinia.pl


Dotyczy:

Wnioskodawcy, osoby fizycznej, przedsiębiorcy,


Podstawa prawna:

- art. 71, 72, 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U. 2013, poz. 1235 z późn. zm.))
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ((t.jedn. Dz. U. 2016, poz. 71)
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)


Miejsce świadczenia usług:

Urząd Gminy Miękinia Referat KRO


Termin świadczenia usług:

Cały rok


Termin realizacji usługi:

Bez zbędnej zwłoki


Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu za pośrednictwem Wójta Gminy Miękinia w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Uwagi:

W trakcie postępowania następują uzgodnienia z różnymi organami i jednostkami, w związku z tym może nastąpić przedłużenie terminu w załatwieniu sprawy, niezależne od tut. organu.

  • karta informacyjna przedsięwzięcia (załącznik nr 1 do wniosku) sporządzona zgodnie z art. 62a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1405 ze zm.), w 3 egzemplarzach wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych również w 3 egzemplarzach (art. 74 ust. 1 pkt 2, ust. 2),

  • poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (art. 74 ust. 1 pkt 3),

  • mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej (art. 74 ust. 1 pkt 3a),

  • wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (art. 74 ust 1 pkt 6),

  • opłata skarbowa: 205,00 zł na konto Urzędu Gminy nr 12 95890003 0260 0101 2000 0020, na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2015, poz. 783 ze zm.); obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji.

 

Załączniki

Formularz wniosku - doc

Data: 2018-05-24 08:49:25 Rozmiar: 45k Format: .doc Pobierz

Formularz wniosku - pdf

Data: 2018-05-24 08:49:25 Rozmiar: 70.73k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 1490
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Miękinia
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Ziółkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Krawczyk
Czas wytworzenia: 2015-05-21 13:15:36
Czas publikacji: 2018-05-24 08:49:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak