Zwolnienie w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego 

 

 

Opis:

Sprawa dotyczy udzielenia zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów przez: właścicieli gospodarstw rolnych, posiadaczy samoistnych, użytkowników wieczystych, posiadaczy gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego na podstawie umowy albo bez tytułu prawnego.

Krok 1

Wszczęcie postępowania w zakresie udzielenia ulgi następuje na wniosek podatnika. Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć w Biurze Obsługi Klienta gminy Miękinia lub przesłać pocztą na adres korespondencyjny Urzędu Gminy Miękinia. Prosimy o podanie numeru telefonu do celów kontaktowych.

Krok 2

Wzory wszystkich druków znajdują się ma stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miękinia oraz w Wydziale Finansów i Budżetu Gminy Miękinia.

Krok 3

W przypadku, gdy złożony wniosek będzie posiadał braki formalne lub będzie niekompletny, podatnik zostanie wezwany o jego uzupełnienie w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Krok 4

Złożony przed podatnika wniosek wraz z wymaganą dokumentacją stanowi materiał dowodowy , który podlega rozpoznaniu na okoliczności wystąpienia przesłanek uzasadniających przyznanie ulgi.

Krok 5

Rozstrzygnięcie w sprawie przyznania bądź odmowy przyznania ulgi następuje w drodze decyzji organu podatkowego. Decyzja zostaje doręczona podatnikowi.

 

Okres zwolnienia wynosi 5 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały wyżej wymienione zdarzenia. Przedmiotowe zwolnienie podatkowe stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek. Jeżeli podatnik nabywa lub obejmuje grunty o powierzchni mniejszej niż 100 ha, zwolnienie dotyczy gruntów kolejno nabywanych lub obejmowanych w trwałe zagospodarowanie do powierzchni łącznie nieprzekraczającej 100 ha. W razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych nie stosuje się zwolnienia, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów. Zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w drodze umowy sprzedaży nie stosuje się, jeżeli przedmiotem nabycia są grunty objęte uprzednio przez nabywcę w trwałe zagospodarowanie. Za trwałe zagospodarowanie uważa się objęcie gruntów w dzierżawę lub użytkowanie wieczyste na okres nie krótszy niż 10 lat. Zwalnia się od podatku rolnego grunty gospodarstw rolnych powstałe z zagospodarowania nieużytków – na okres 5 lat, licząc od roku następnego po zakończeniu zagospodarowania. Po upływie okresów przedmiotowych zwolnień stosuje się ulgę w podatku rolnym polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50%.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit f oraz g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Miękinia podaje do publicznej wiadomości w terminie do dnia 31 maja roku następnego:

- wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia,

- wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

  

Jednostka świadcząca usługi:
Urząd Gminy Miękinia
ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia
tel. +48 (071) 769-82-28
fax. +48 (071) 39-33-602
e-mail: urzad@miekinia.pl


Dotyczy:

Podatnik załatwia sprawę osobiście lub przez pełnomocnika ustanowionego na podstawie pełnomocnictwa.


Podstawa prawna:

art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 z późn. zm.),

art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.)

oraz przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U.z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.)


Miejsce świadczenia usług:

Urząd Gminy Miękinia Referat Finansów i Budżetu pokój nr 302, tel. (71) 735 92 17


Termin świadczenia usług:

Wydanie decyzji w sprawie udzielenia zwolnienia i ulgi w podatku rolnym następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.


Termin realizacji usługi:

Nie dotyczy


Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji można wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Miękinia.

Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposób:

przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym)

bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy

O zachowaniu terminu decyduje data nadania odwołania.

Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Odwołanie powinno zawierać:

zarzuty przeciw decyzji

określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania,

wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.


Uwagi:

Podatek leśny obliczony w deklaracji płatny jest bez wezwania w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca na konto Gminy Miękinia 12 9589 0003 0260 0101 2000 0020

 


Wymagane dokumenty

 

1. Wypełniony wniosek podatnika o udzielenie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów.

2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

3. Kserokopia całego aktu notarialnego na podstawie którego nastąpiło nabycie gruntów.

4. W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa – oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty – 17 złotych. Od obowiązku wnoszenia opłaty skarbowe można być zwolnionym w przypadku, gdy pełnomocnikiem strony jest rodzina, zstępni, wstępni lub rodzeństwo.


 

Załączniki

Formularz informacyjny

Data: 2016-02-23 10:12:11 Rozmiar: 39.76k Format: .pdf Pobierz

Wniosek o udzielenie ulgi w podatku rolnym

Data: 2016-02-23 10:12:11 Rozmiar: 51.66k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 8484
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Miękinia
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Ziółkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Bernard Sosulski
Czas wytworzenia: 2015-05-19 11:10:37
Czas publikacji: 2016-02-23 10:12:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak