Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Miękinia z dnia 04.01.2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miękinia

2019-01-11 10:39:58
Zawiadomienie Ministra Środowiska w sprawie decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 10.04.2012 r., znak: DOW-S.IV.726.2.2012.GI. dot. ograniczenia ponadnormatywnych akustycznych oddziaływań na środowisko drogi krajowej nr 94, na odcinku Środa Śląska - Wrocław, tj. od km. 64+129,00 do km 81+639,89,

2019-01-10 11:31:45
Obwieszczenie Wójta Gminy Miękinia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie Białków w gminie Miękinia – część A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 17 stycznia 2019 r. do 7 lutego 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Miękinia, ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia, w pok. nr 310 w godzinach pracy urzędu. Dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 23 stycznia 2019 r. w sali nr 312 o godz. 1600. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Miękinia na adres: Urząd Gminy Miękinia, ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lutego 2019 r.

2019-01-10 09:18:12
Obwieszczenie Wójta Gminy Miękinia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kadłub – ujęcie wody” w gminie Miękinia Zainteresowani mogą składać wnioski do ww planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Miękinia, ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia, w terminie do dnia 1 lutego 2019 r.

2019-01-10 09:17:01
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia na części działki nr 4/165 w obrębie geodezyjnym Wróblowice w gminie Miękinia

2019-01-03 15:11:31
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 10 stycznia 2011 r. dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi”.

2019-01-03 11:45:42
Obwieszczenie Wójta Gminy Miękinia GNPP.6733.43.05.2018 z dn. 31.12.2018 r. informujące, że została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr CP/53/2018 z dnia 31.12.2018 r. dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej niskiego napięcia na terenie działki nr 515/9 w obrębie geodezyjnym Lutynia w gminie Miękinia

2018-12-31 11:53:56
Obwieszczenie Wójta Gminy Miękinia GNPP.6733.44.06.2018 z dn. 31.12.2018 r. informujące, że została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr CP/52/2018 z dnia 31.12.2018 r. dla inwestycji polegającej na budowie odcinka ścieżki rowerowej na terenie działek nr 257/1 oraz części 245 w obrębie geodezyjnym Lutynia oraz nr 4/162 w obrębie geodezyjnym Wróblowice w gminie Miękinia

2018-12-31 11:53:15
Informacja o wszczęciu postępowania przez Wody Polskie

2018-12-28 13:31:42
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr 238, 186/3, 185/4, 237/1, 236, 29 i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 30/4, 236, 29 w obrębie geodezyjnym Brzezina w gminie Miękinia

2018-12-20 11:09:05