Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr 87 i 119/1 w obrębie geodezyjnym Wróblowice w gminie Miękinia dla potrzeb m.in. zabudowy mieszkaniowej

2019-01-24 10:10:03
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju zawiadamiające o przekazaniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Ministerstwa Inwestycji i Rozwojuz dnia 31 października 2018 r. znak: DLI-III.4620.4.2018.AC.8, utrzymujące w mocy decyzję Wojewody Dolnośląskiego nr IF-PP.747.4.2018.AK z dnia 28maja 2018 roku zawiadamiające o wydaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji Nr I-Pe-19/18 z dnia 28.05.2018 r. o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Czarna - Pasikurowice” w ramach zadania: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna - Pasikurowice”

2019-01-23 11:56:43
Obwieszczenie Wójta Gminy Miękinia o wydanej decyzji nr CP/4/2019 z dnia 22.02.2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr 238, 186/3, 185/4, 237/1, 236, 29 i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 30/4, 236, 29 w obrębie geodezyjnym Brzezina w gminie Miękinia dla potrzeb m.in. zabudowy mieszkaniowej (spr. GNPP.6733.47.2018)

2019-01-22 13:33:22
Obwieszczenie Wójta Gminy Miękinia o wydanej decyzji nr CP/3/2019 z dnia 22.02.2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na części działki nr 28/12 w obrębie geodezyjnym Krępice w gminie Miękinia (spr. GNPP.6733.46.2018)

2019-01-22 13:31:50
Obwieszczenie Wójta Gminy Miękinia o wydanej decyzji nr CP/2/2019 z dnia 22.02.2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek nr 232, 239, 48/13 w obrębie geodezyjnym Brzezinka Średzka w gminie Miękinia (spr. GNPP.6733.45.2018)

2019-01-22 13:30:40
Obwieszczenie Wójta Gminy Miękinia o wydanej decyzji nr CP/1/2019 z dnia 22.02.2019 r. w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Miękinia nr CP/26/2018 z dnia 02.07.2018r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek nr 36/16, 36/19 i 315 z przyłączami gazu do szafek gazowych na działkach nr 36/14 i 36/15 w obrębie geodezyjnym Pisarzowice w gminie Miękinia, w zakresie zakresu terenu objętego decyzją na działkach nr 36/14 i 36/15 (spr. GNPP.6733.19.2018)

2019-01-22 13:28:48
Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Miękinia z dnia 04.01.2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miękinia

2019-01-11 10:39:58
Zawiadomienie Ministra Środowiska w sprawie decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 10.04.2012 r., znak: DOW-S.IV.726.2.2012.GI. dot. ograniczenia ponadnormatywnych akustycznych oddziaływań na środowisko drogi krajowej nr 94, na odcinku Środa Śląska - Wrocław, tj. od km. 64+129,00 do km 81+639,89,

2019-01-10 11:31:45
Obwieszczenie Wójta Gminy Miękinia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie Białków w gminie Miękinia – część A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 17 stycznia 2019 r. do 7 lutego 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Miękinia, ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia, w pok. nr 310 w godzinach pracy urzędu. Dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 23 stycznia 2019 r. w sali nr 312 o godz. 1600. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Miękinia na adres: Urząd Gminy Miękinia, ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lutego 2019 r.

2019-01-10 09:18:12
Obwieszczenie Wójta Gminy Miękinia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kadłub – ujęcie wody” w gminie Miękinia Zainteresowani mogą składać wnioski do ww planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Miękinia, ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia, w terminie do dnia 1 lutego 2019 r.

2019-01-10 09:17:01