Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XLVI/501/18 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę grenic administracyjnych Gminy Miękinia

2018-11-20 14:10:35
Uchwała nr XLVI/510/18 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej regulaminu określającego wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków i innych składników wynagradzania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miękinia.

2018-10-30 13:04:47
Uchwała nr XLVI/509/18 w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

2018-10-30 13:03:41
Uchwała nr XLVI/508/18 w sprawie nadania nazwy ulicy "Cyprysowa" w miejscowości Wilkszyn

2018-10-30 13:02:00
Uchwała nr XLVI/507/18 w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miękinia oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Miękinia

2018-10-30 12:59:36
Uchwała nr XLVI/506/18 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miękinia

2018-10-30 12:58:18
Uchwała nr XLVI/505/18 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2018-10-30 12:56:37
Uchwała nr XLVI/504/18 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

2018-10-30 12:54:13
Uchwała nr XLVI/503/18 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości

2018-10-30 12:52:42
Uchwała nr XLVI/502/18 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miękinia w 2019r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art..3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2018-10-30 12:47:10