Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr III/28/18 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2018

2019-01-03 12:20:36
Uchwała nr III/27/18 w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

2019-01-03 12:17:52
Uchwała nr III/26/18 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miękinia

2019-01-03 12:11:39
Uchwała nr III/25/18 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miękinia

2019-01-03 12:09:24
Uchwała nr III/24/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte programem oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku i świadczenia rzeczowego dla osób objętych programem "Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019-2023

2019-01-03 12:04:22
Uchwała nr III/23/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zabór Wielki"- część A w gminie Miękinia

2019-01-03 12:01:47
Uchwała nr III/22/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Lutynia w gminie Miękinia część "K"

2019-01-03 11:55:48
Uchwała nr III/21/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości będących własnością Gminy Miękinia

2019-01-03 11:53:00
Uchwała nr III/20/18 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

2019-01-03 10:00:51
Uchwała nr III/19/18 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miękinia na lata 2019-2032

2019-01-03 09:55:17